22 - 27 August 2019

Media tour around WorldSkills Village and Kazan Expo

21.08.2019, 15:48 82 photos